Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

HOLYTHING DİJİTAL YAZILIM GELİŞTİRME VE E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra kısaca “HOLLYPALM” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine göre bu aydınlatma metninde yer verilen kişisel veriler için “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Bu Aydınlatma Metni, HOLLYPALM’in ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen ya da HOLLYPALM’in ürün/hizmet sunmuş olduğu kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi, öneri ve tavsiyelerinin HOLLYPALM’e iletilmesi süreçleri için kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Değerli müşterilerimiz, bu Aydınlatma Metni’nde; işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve HOLLYPALM ile iletişime geçilebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

HOLLYPALM, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek, muhafazasını sağlamak ve mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, öncelikle KVK Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, HOLLYPALM tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle KVKK’nın 4. maddesi uyarınca aşağıda yazılı olan ilkeler doğrultusunda işlenir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

VERİSİ İŞLENEN VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

İnternet sitemiz vasıtasıyla Şirketimize talep ve görüşlerini ileten müşterilerinin veya potansiyel müşterilerinin tarafımıza açıklamış olduğu kişisel verileri için bu aydınlatma metnini tarafınıza sunmaktayız.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Değerli müşterilerimiz; HOLLYPALM tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik: Ad, Soyad,
 • İletişim: Telefon Numarası, E-posta,
 • Müşteri İşlem: Talep Bilgisi, Şikâyet Bilgisi, İşletme Adı, İşletme Bilgileri, Unvan, Talepleriniz Kapsamında Şirketimize Açıklanan Kişisel Veriler


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda yazılı olan kişisel verileriniz KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Taleplerin Karşılanması: Kimlik, iletişim, müşteri işlem veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ve KVK Kanunu m. 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonların alınması, HOLLYPALM’e iletmiş olduğunuz taleplerinizin karşılanması, hizmetlerin iyileştirilmesi, geriye dönük hizmet kalitesinin takibi, veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenebilecektir.
 • Sözleşme Süreçleri: Kimlik, iletişim, müşteri işlem veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz; KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tekliflerin müşterilerimize iletilmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, HOLLYPALM’in tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ya da ifası, HOLLYPALM ürün ve hizmetleri kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile talep, teklif, satış, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, taleplerin kapsamında tarafınıza bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. HOLLYPALM ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz öncelikle, iletmiş olduğunuz taleplerinizin karşılanması amacıyla işlenecektir.
 • Hukuki Yükümlülükler: Kimlik, iletişim, müşteri işlem kayıt veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz; KVK Kanunu m. 5/2 (a) hükmünde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve KVK Kanunu m. 5/2 (ç) hükmünde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebe dayalı olarak Kişisel Verileri Korunması Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak HOLLYPALM’in tabi olduğu yasal yükümlülüklerin yerine gerektirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, taraflar arasındaki ticari ilişkinin güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilir.
 • Uyuşmazlıkların Çözümü: Kimlik, iletişim, müşteri işlem veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz; KVK Kanunu m. 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ve yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla işlenir ve ilgili yasal merciler ile paylaşılabilir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

HOLLYPALM
, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sizlere sunduğu hizmetler ve bu aydınlatma metninde ifade edilen veri işleme amaçları ve hukuki sebepler kapsamında kişisel verilerinizi Şirketimize ait iletişim kanalları ve tarafınızca açıklanmış diğer 3. Kanallar vasıtasıyla toplamakta ve işlemektedir.

Taleplerinizin karşılanması ve hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi amacıyla aşağıda yazılı olan kanallar vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanabilir ve işlenebilir:

 • İnternet sitemizde yer alan iletişim formları ve iletişim kanalları vasıtasıyla
 • Şirketimize ait kurumsal e-posta iletişim kanalları vasıtasıyla
 • Kişisel verilerinizin kaydedildiği ve saklandığı elektronik depolama alanları, yazılım ve programlar, muhasebe programları vasıtasıyla

Tarafınıza sunulan bu aydınlatma metni, taleplerinizin karşılanması amacıyla Şirketimizin iletişim kanallarıyla toplanan kişisel verileriniz için hazırlanmıştır. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulması, satış işlemlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe süreçlerinde ayrıca tarafınıza aydınlatma metni sunulacaktır. Bununla birlikte; internet sitemizi ziyaretiniz ile işlenen çerez bilgileri için çerez aydınlatma metnimiz tarafınıza sunulmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri başta olmak üzere mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla bilgi talep eden yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 2. KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması ve sözleşme gereği hizmetlerimizin tarafınıza tahsisi, internet sitesi ve diğer online iletişim kanallarının kullanımı amaçlarıyla HOLLYPALM’in hizmet sağlayıcıları olan bilgi teknolojileri tedarikçilerine, iş ortaklarına; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 3. KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak kişisel verileriniz; yasal bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ile mali müşavirlik / muhasebe firmalarına, bağımsız denetçilere, danışmanlara aktarılabilecektir.
 4. KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak kişisel verileriniz; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.
 5. KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanılması, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve saklanması, iş sürekliliğinin sağlanması, internet sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafınıza hizmetlerimizin sunulabilmesi amaçlarıyla ilgili yazılım ve online platformları Şirketimize sunan tedarikçilere; elektronik depolama, alt yapı sunucu hizmetlerinin alınması, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurt içi tedarikçilere ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir.
 6. KVK Kanunu’nun 9/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal e-posta hizmetlerinde yararlanılması, veri depo ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi, bulut hizmetlerinin kullanılması amacıyla Şirketimizin yurtdışında bulunan tedarikçilerine ve iş ortaklarına aktarabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ 

Veri sahibi olarak HOLLYPALM’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle HOLLYPALM’ e iletmeniz durumunda HOLLYPALM, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, HOLLYPALM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İletişim Bilgilerimiz:

HOLYTHING DİJİTAL YAZILIM GELİŞTİRME VE E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: ÜNİVERSİTE MAH. SARIGÜL SK. B BLOK NO: 37/1 İÇ KAPI NO: 83 AVCILAR / İSTANBUL

Bu başlık altındaki metnin uzun bulunması halinde alternatif olarak aşağıdaki metin de konulabilir:

“Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sıralanan haklara sahipsiniz. Haklarınıza ilişkin detaylı bilgi için _______ adresinden Kişisel Verileri Koruma Politikamıza erişebilir veya hello@hollypalm.com adresine mail atabilirsiniz.”

Telefon: +90 533 329 46 59
E-posta: 
hello@hollypalm.com